Μέλος μπορεί να γίνει o καθένας ο όποιος αποδέχεται:

  Το καταστατικό (.pdf)                     

  Τον εσωτερικό κανονισμό (.pdf)       

  Τα έγγραφα που θα χρειαστείτε:

Αίτηση (.pdf)                                            

 Υπεύθυνη δήλωση (.pdf)                           

Δήλωση αποδοχής του κανονισμού (.pdf)