ΣΤΑΘΜΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

          Μετά την απελευθέρωση της Ηπείρου το Υπουργείο Γεωργίας θέλησε να προωθήσει και να βελτιώσει την κτηνοτροφία στο χώρο της Ηπείρου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού αποφάσισε την σύσταση Γεωργικού και  κτηνοτροφικού Σταθμού , Σταθμού επιβητόρων , Δενδροκομείου και αργότερα τυροκομικής Σχολής στα Ιωάννινα.

          Για την ίδρυση του Γεωργοκτηνοτροφικού Σταθμού  ο Σπύρος Χασιώτης (Τμηματάρχης Α του τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ), έδωσε εντολή στους γεωπόνους Π. Παγίδη και Ν. Ζυγούρη καθώς και στον Νομοκτηνίατρο Χ. Μπασιόκα, που υπηρετούσαν  στα Ιωάννινα , να βρούν κατάλληλη έκταση για την εγκατάσταση του εν λόγω Σταθμού. Η επιτροπή αυτή ,που συμπληρώθηκε και με τον νεοτοποθετηθέντα  Νομογεωπόνο Ιωαννίνων Μ. Ζαλοκώστα, υπέδειξε το εθνικό κτήμα Μπελίκι- βίδο έκτασης 968 στρεμμάτων και που ευρίσκετο στην Κοινοτική περιοχή Κατσικά και σε απόσταση από την πόλη των Ιωαννίνων 4,5 χιλ/τρα.

         Το Υπουργείο συμφώνησε  με την υπόδειξη της επιτροπής και δημοσίευσε στο αριθμ. ΦΕΚ τεύχος Α της 3-12-1914 Β.Δ  το ιδρυτικό διάταγμα  σύμφωνα με το οποίο σκοποί του ιδρύματος είναι:

    1. Εκτέλεση πειραμάτων , υποδειγματικών καλλιεργειών , καθώς και  διάθεση εργαλείων και μηχανημάτων της μεγάλης καλλιέργειας .

    2. Η διάδοση των χημικών λιπασμάτων .

    3. Η υποδειγματική κτηνοτροφία και βελτίωση αυτής.

    4. Η υποδειγματική τυροκομία και γενικά η γαλακτοκομία.

    5. Η τεχνική εξάσκηση εργατών στους παραπάνω κλάδους.

    6. Η διάδοση γεωπονικών και ζωοτεχνικών γνώσεων, η παροχή οδηγιών και πληροφοριών στους γεωργούς και κτηνοτρόφους της περιφέρειας και κάθε άλλη εργασία που τυχόν θα ήθελε να γίνει το Υπουργείο.

      Από την ίδρυση του σταθμού μέχρι να γίνουν ορισμένες εγκαταστάσεις χρειάστηκε να περάσουν 30 χρόνια περίπου. Από τον παραπάνω χρόνο ο μισός καταναλώθηκε για να εδραιωθεί η ιδιοκτησία του κτήματος στο Σταθμό , διότι οι κάτοικοι της Κοινότητας Κατσικά προσπαθούσαν να οικειοποιηθούν την έκταση αυτή με αλλεπάλληλες προσφυγές στην επιτροπή απαλλοτριώσεως και στα δικαστήρια και ο άλλος μισός για να γίνουν οι εγκαταστάσεις.

    Όλο αυτό το διάστημα ο Σταθμός εφαρμόζει βελτιωμένες μεθόδους καλλιέργειας , που ήταν άγνωστες στην περιοχή. Επίσης προμηθεύτηκε φυλές αγροτικών ζώων ντόπιες και ξενικές για να τις μελετήσει.

    Ο Σταθμός το 1950 μετατράπηκε σχεδόν αποκλειστικά σε κτηνοτροφικό. Άρχισε προσπάθεια βελτίωσης των φυσικών λιβαδιών του κτήματος και καλλιεργούσε μόνο κτηνοτροφικά φυτά.

     Διενεργούνται πειραματικές και αποδεικτικές καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών και παράλληλα αυξάνεται το ζωικό κεφάλαιο και ενεργούνται μελέτες των παραγωγικών ιδιοτήτων των προβάτων και αγελάδων. Η παρουσία του σταθμού γίνεται εντονότερη συνεχώς με τη διάθεση βελτιωμένων ζώων αναπαραγωγής στους κτηνοτρόφους. Ιδρύονται επισταθμίες επιβητόρων ίππων και όνων στις οποίες προσκολλούνται ταύροι και τράγοι παραγωγής του σταθμού στις κυριότερες κτηνοτροφικές περιοχές της Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας, όπου γίνονται και έλεγχοι γαλακτοπαραγωγής  σε αγελάδες πρόβατα και αίγες.

 

   Το 1961 μετατράπηκε από Γεωργοκτηνοτροφικό Σταθμό σε Σταθμό Γεωργικής  Έρευνας Ιωαννίνων με σκοπό την διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα κτηνοτροφίας και βοσκοτόπων.

    Το 1977 στον Σταθμό Γεωργικής  Έρευνας Ιωαννίνων συγχωνεύτηκε ο Σταθμός Εδαφολογίας  και ο υποσταθμός  Καλυτέρευσης Φυτών Δουρούτης .

     Το 1989  ο εντάχθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής  Έρευνας  (ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε) όπως όλα τα ερευνητικά Ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας.

   Οι ερευνητικές δραστηριότητες τα τελευταία 30 χρόνια του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας  Ιωαννίνων αφορούν τις ενότητες :

  1. Γενετική βελτίωση προβάτων της ντόπιας φυλής Μπούτσικο.

  2. Διατροφή των προβάτων.

  3. Φυσιολογία αναπαραγωγής.

  4. Λιβάδια , τεχνητοί λειμώνες και κτηνοτροφικά φυτά.

 

 

 

  Στο χώρο του σταθμού στεγάζονται επίσης η Γαλακτοκομική Σχολή την οποία παρακολουθούν εκατοντάδες μαθητές από όλη την Ελλάδα.